Les Numéros en albanais

# Writing your language Writing Reading
0 Zéro Zero -
1 Une/Un Një -
2 Deux Dy -
3 Trois Tre -
4 Quatre Katër -
5 Cinq Pesë -
6 Six Gjashtë -
7 Sept Shtatë -
8 Huit Tetë -
9 Neuf Nëntë -
10 Dix Dhjetë -
11 Onze Njëmbëdhjetë -
12 Douze Dymbëdhjetë -
13 Treize Trembëdhjetë -
14 Quatorze Katërmbëdhjetë -
15 Quinze Pesëmbëdhjetë -
16 Seize Gjashtëmbëdhjetë -
17 Dix-sept Shtatëmbëdhjetë -
18 Dix-huit Tetëmbëdhjetë -
19 Dix-neuf Nëntëmbëdhjetë -
20 Vingt Njëzet -
21 Vingt-et-un Njëzet e një -
22 Vingt-deux Njëzet e dy -
23 Vingt-trois Njëzet e tre -
24 Vingt-quatre Njëzet e katër -
25 Vingt cinq Njëzet e pese -
26 Vingt-six Njëzet e gjashtë -
27 Vingt-sept Njëzet e shtatë -
28 Vingt huit Njëzet e tetë -
29 Vingt-neuf Njëzet e nëntë -
30 Trente Tridhjetë -
31 Trente et un Tridhjetë një -
32 Trente-deux Tridhjetë e dy -
33 Trente-trois Tridhjetë e tre -
34 Trente-quatre Tridhjetë e katër -
35 Trente-cinq Tridhjetë e pesë -
36 Trente-six Tridhjetë e gjashtë -
37 Trente-sept Tridhjetë e shtatë -
38 Trente-huit Tridhjetë e tetë -
39 Trente-neuf Tridhjetë e nëntë -
40 Quarante Dyzetë -
41 Quarante-et-un Dyzet e një -
42 Quarante-deux Dyzet e dy -
43 Quarante-trois Dyzet e tre -
44 Quarante-quatre Dyzet e katër -
45 Quarante-cinq Dyzet e pesë -
46 Quarante-six Dyzet e gjashtë -
47 Quarante-sept Dyzet e shtatë -
48 Quarante-huit Dyzet e tetë -
49 Quarante-neuf Dyzet e nëntë -
50 Cinquante Pesëdhjetë -
51 Cinquante-et-un Pesëdhjetë e një -
52 Cinquante-deux Pesëdhjetë e dy -
53 Cinquante-trois Pesëdhjetë e tre -
54 Cinquante-quatre Pesëdhjetë e katër -
55 Cinquante-cinq Pesëdhjetë e pesë -
56 Cinquante-six Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Cinquante-sept Pesëdhjetë e shtatë -
58 Cinquante-huit Pesëdhjetë e tetë -
59 Cinquante neuf Pesëdhjetë e nëntë -
60 Soixante Gjashtëdhjetë -
61 Soixante-et-un Gjashtëdhjetë e një -
62 Soixante-deux Gjashtëdhjetë e dy -
63 Soixante-trois Gjashtëdhjetë e tre -
64 Soixante-quatre Gjashtëdhjetë e katër -
65 Soixante-cinq Gjashtëdhjetë e pesë -
66 Soixante-six Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 Soixante-sept Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 Soixante-huit Gjashtëdhjetë e tetë -
69 Soixante-neuf Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 Soixante-dix/Septante Shtatëdhjetë -
71 Soixante-et-onze Shtatëdhjetë e një -
72 Soixante-douze Shtatëdhjetë e dy -
73 Soixante-treize Shtatëdhjetë e tre -
74 Soixante-quatorze Shtatëdhjetë e katër -
75 Soixante-quinze Shtatëdhjetë e pesë -
76 Soixante-seize Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 Soixante-dix-sept Shtatëdhjetë e shtatë -
78 Soixante-dix-huit Shtatëdhjetë e tetë -
79 Soixante-dix-neuf Shtatëdhjetë e nëntë -
80 Quatre-vingts Tetëdhjetë -
81 Quatre-vingt-un Tetëdhjetë e një -
82 Quatre-vingt-deux Tetëdhjetë e dy -
83 Quatre-vingt-trois Tetëdhjetë e tre -
84 Quatre-vingt-quatre Tetëdhjetë e katër -
85 Quatre-vingt-cinq Tetëdhjetë e pesë -
86 Quatre-vingt-six Tetëdhjetë e gjashtë -
87 Quatre-vingt-sept Tetëdhjetë e shtatë -
88 Quatre vingt-huit Tetëdhjetë e tetë -
89 Quatre-vingt neuf Tetëdhjetë e nëntë -
90 Quatre-vingt-dix Nëntëdhjetë -
91 Quatre-vingt-onze Nëntëdhjetë e një -
92 Quatre-vingt-douze Nëntëdhjetë e dy -
93 Quatre-vingt treise Nëntëdhjetë e tre -
94 Quatre-vingt quatorze Nëntëdhjetë e katër -
95 Quatre-vingt quinze Nëntëdhjetë e pesë -
96 Quatre-vingt seize Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 Quatre-vingt dix sept Nëntëdhjetë e shtatë -
98 Quatre-vingt dix huit Nëntëdhjetë e tetë -
99 Quatre-vingt dix neuf Nëntëdhjetë e nëntë -
100 Cent Njëqindë -