Numéros Igbo 1 –100

# Writing your language Writing Reading
0 Zéro Efu -
1 Une/Un Otu -
2 Deux Abụọ -
3 Trois Atọ -
4 Quatre Anọ -
5 Cinq Ise -
6 Six Isii -
7 Sept Asaa -
8 Huit Asatọ -
9 Neuf Nine -
10 Dix Iri -
11 Onze Iri na otu -
12 Douze Iri na abụọ -
13 Treize Iri na atọ -
14 Quatorze Iri na anọ -
15 Quinze Iri na ise -
16 Seize Iri na Isii -
17 Dix-sept Iri na asaa -
18 Dix-huit Iri na asatọ -
19 Dix-neuf Iri na itoolu -
20 Vingt Iri abụọ -
21 Vingt-et-un Iri abụọ na otu -
22 Vingt-deux Iri abụọ na abụọ -
23 Vingt-trois Iri abụọ na atọ -
24 Vingt-quatre Iri abụọ na anọ -
25 Vingt cinq Iri abụọ na ise -
26 Vingt-six Iri abụọ na isii -
27 Vingt-sept Iri abụọ na asaa -
28 Vingt huit Iri abụọ na asatọ -
29 Vingt-neuf Iri abụọ na itoolu -
30 Trente Iri Atọ -
31 Trente et un Iri Atọ na otu -
32 Trente-deux Iri Atọ na abụọ -
33 Trente-trois Iri Atọ na atọ -
34 Trente-quatre Iri Atọ na anọ -
35 Trente-cinq Iri Atọ na ise -
36 Trente-six Iri Atọ na isii -
37 Trente-sept Iri Atọ na asaa -
38 Trente-huit Iri Atọ na asatọ -
39 Trente-neuf Iri Atọ na itoolu -
40 Quarante Iri anọ -
41 Quarante-et-un Iri anọ otu -
42 Quarante-deux Iri anọ abụọ -
43 Quarante-trois Iri anọ na atọ -
44 Quarante-quatre Iri anọ na anọ -
45 Quarante-cinq Iri anọ na ise -
46 Quarante-six Iri anọ na isii -
47 Quarante-sept Iri anọ na asaa -
48 Quarante-huit Iri anọ na asatọ -
49 Quarante-neuf Iri anọ na itoolu -
50 Cinquante Iri ise -
51 Cinquante-et-un Iri ise otu -
52 Cinquante-deux Iri ise abụọ -
53 Cinquante-trois Iri ise na atọ -
54 Cinquante-quatre Iri ise na anọ -
55 Cinquante-cinq Iri ise na ise -
56 Cinquante-six Iri ise na isii -
57 Cinquante-sept Iri ise na asaa -
58 Cinquante-huit Iri ise na asatọ -
59 Cinquante neuf Iri ise na itoolu -
60 Soixante Iri isii -
61 Soixante-et-un Iri isii otu -
62 Soixante-deux Iri isii na abụọ -
63 Soixante-trois Iri isii na atọ -
64 Soixante-quatre Iri isii na anọ -
65 Soixante-cinq Iri isii na ise -
66 Soixante-six Iri isii na isii -
67 Soixante-sept Iri isii na asaa -
68 Soixante-huit Iri isii na asatọ -
69 Soixante-neuf Iri isii na itoolu -
70 Soixante-dix/Septante Iri Asaa -
71 Soixante-et-onze Iri Asaa otu -
72 Soixante-douze Iri Asaa abụọ -
73 Soixante-treize Iri Asaa atọ -
74 Soixante-quatorze Iri Asaa anọ -
75 Soixante-quinze Iri Asaa ise -
76 Soixante-seize Iri Asaa isii -
77 Soixante-dix-sept Iri Asaa asaa -
78 Soixante-dix-huit Iri Asaa asatọ -
79 Soixante-dix-neuf Iri Asaa itoolu -
80 Quatre-vingts Asatọ -
81 Quatre-vingt-un Asatọ otu -
82 Quatre-vingt-deux Asatọ abụọ -
83 Quatre-vingt-trois Asatọ na atọ -
84 Quatre-vingt-quatre Asatọ na anọ -
85 Quatre-vingt-cinq Asatọ na ise -
86 Quatre-vingt-six Asatọ na isii -
87 Quatre-vingt-sept Asatọ na asaa -
88 Quatre vingt-huit Asatọ na asatọ -
89 Quatre-vingt neuf Asatọ na itoolu -
90 Quatre-vingt-dix Iri Itoolu -
91 Quatre-vingt-onze Iri Itoolu otu -
92 Quatre-vingt-douze Iri Itoolu abụọ -
93 Quatre-vingt treise Iri Itoolu atọ -
94 Quatre-vingt quatorze Iri Itoolu anọ -
95 Quatre-vingt quinze Iri Itoolu ise -
96 Quatre-vingt seize Iri Itoolu isii -
97 Quatre-vingt dix sept Iri Itoolu asaa -
98 Quatre-vingt dix huit Iri Itoolu asatọ -
99 Quatre-vingt dix neuf Iri Itoolu itoolu -
100 Cent Otu narị -